Sản phẩm mới

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới  San pham moi
Hình khác

  Sản phẩm là mọi thứ có thể chào bán trên thị trường để chú ý, mua, sử dụng hay tiêu dùng, có thể thỏa mãn được một mong muốn hay nhu cầu.

 Các mức độ của Sản phẩm

§  Lợi ích cốt lõi: là công dụng hay lợi ích cơ bản mà người mua đã mua

§  Sản phẩm chung: là sản phẩm cơ bản được thừa nhận đúng như thực trạng của nó.

§  Sản phẩm mong đợi: là những tập hợp những thuộc tính và điều kiện người mua thường mong đợi khi mua sản phẩm.

§  Sản phẩm hoàn thiện: là những dịch vụ và lợi ích phụ thêm mà người bán bổ sung vào để làm cho sản phẩm của mình khác biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

§  Sản phẩm tiềm ẩn: là tập hợp những tính chất và dịch vụ mới có thể có mà cuối cùng sẽ được bổ sung vào hàng hoá.

Phân loại Sản phẩm

Sản phẩm được phân loại thành 03 nhóm căn cứ theo độ bền hay tính hữu hạn của chúng.

§  Hàng lâu bền: là những thứ hàng hữu hình thường được sử dụng nhiều lần

§  Hàng không lâu bền: là những hàng hóa hữu hình thường bị tiêu hao sau một lần hay vài lần sử dụng

§  Dịch vụ: là những hoạt động, lợi ích hay sự thỏa mãn được đưa ra để bán

Từ khóa liên quan "Sản phẩm mới"

   

Sản phẩm cùng nhóm "Tấm chống cháy Eron"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập